بایگانی دسته‌ی: دکتر افروز اردبیلی

“کتابخوانی،خوی نیک فراموش شده” نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

“جامعه آنگاه به فرزانگی می رسدکه خواندن کارروزانه اش باشد.”         سقراط [...]

چراتیره های دامپروروکوچروتاریخ،تاراجگروخونریزوسنگدل بودند؟ نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

تاریخ جهان،آکنده ازداستان یورش تیره های کوچرو و دامپرور به مردمان پیشرفته وبافرهنگ و سنگدلی [...]

آرامگاه ویلیام بافین درقشم!چرابی پروایی؟ نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

درپی فروپاشی روم شرقی به دست عثمانی،درسال 1453م.،راه بازرگانی اروپا باآسیا بسته شد.ازآنجاکه اروپاییان،سودی سرشار [...]

مادران ونوزادان ایرانی ،درچنبرآزجراحان نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

زمانی که موبد چربدست شاهنامه فردوسی،نخستین باردرجهان،برای بیرون کشیدن بچه ای ازشکم مادر-که”چون گوی شیر [...]

غوغای خنیای ایرانی در قفقاز نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

خنیا(موسیقی)وپایکوبی،بازندگی مردم آران(سرزمینی که به نادرست جمهوری آذربایجان خوانده می شود.)بسیار در آمیخته است و [...]