بایگانی برچسب: قالیچه،نقشه،ایران

قالیچه ای که تاروپودش مایه درایراندوستی دارد! نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

پاییز1359خورشیدی است.ارتش تابن دندان زیناوند(مسلح)عراق،درسایه آمادگی پیشین،پایداری سرسختانه و دلیرانه،لیکن پراکنده نیروهای ایرانی رادرهم می [...]